სიახლეები/განცხადებები   საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
20.08.2014

1689

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება

საქართველო

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II

საგარეჯოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/12

მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

გ) 2009 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადების წარდგენის დღემდე, კონკურსანტს, კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის როლში, წარმატებით და არსებითად დასრულებული უნდა ჰქონდეს მსგავსი კონტრაქტების მინიმალური ოდენობა: (i) 1 (ერთი) კონტრაქტი მინიმუმ 5,900,000 ლარის ღირებულებით; ან (ii) 3 (სამი) კონტრაქტი მინიმუმ 1,970,000 ლარის ღირებულებით, მაგრამ ყველა კონტრაქტის ჯამური ღირებულება უნდა იყოს 5,900,000 ლარის ტოლი ან მეტი.

განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.