მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზესაქართველორეგიონალური განვითარების პროექტი IIქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)სესხის ნომერი: 5178-GEკონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L11.      საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II faza) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)კაპიტალურ შეკეთებას ექვემდებარება ქ. წყალტუბოს წრიული გზა (სიგრძით 5430 მ) სანიაღვრე დრენაჟის სისტემის მოწყობა, (სიგრძით (197 მ). ბილიკების, მოედნების და ტროტუარების კეთილმოწყობა, აგრეთვე ორი ხიდის რეაბილიტაცია.ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები:         1.  ქვიშა-ცემენტი ნარევი - 300 მ3;2.  ღორღოვანი და ფრეზირებული ასფალტის ნარევი -7 000 კვ2;3.  ღორღი - 6 000 კვ2;4.  თხევადი ბიტუმი - 64.27 ტ; 5.  მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარი - 7 000 კვ2;6.  წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარი - 100 603 კვ2;7.  ბორდიური -9 353 მ;8.  მონოლითური ბეტონი - 491.79 მ3;9.  პოლიეთილენის გოფრირებული მილები დ-900 მმ.  - 197 მ;10. წვიმმიმღები ჭები - 9 ც;11. ხიდი #7 და ხიდი #12 რეაბილიტაცია12. ჰუმუსოვანი ნიადაგი - 531 კბ.მ;13. ბალახის თესვა - 5 805 კვ2;14. ქვიშა - 120.15 მ3;სამუშაოების ხანგრძლივობაა 5 (ხუთი) თვე სამუშაოების დაწყებიდან.სამუშაოების წინასწარი ღირებულება შეადგენს 5,299,782.89 ლარს ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებელის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია იტმ-14.7 ქვეთავში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივ საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე. საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:ა) კონკურსანტის საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 19,000,000 ლარის ექვივალენტი;ბ) კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის ან არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური რესურსები, გარდა სხვა საკონტრაქტო საავანსო თანხებისა, მინიმუმ 2,100,000 ლარის ექვივალენტის ოდენობით;გ) ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში კონკურსანტს წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული მინიმუმ ერთი (1) მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი,  როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით არანაკლებ 4,200,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, ან 3 (სამი) ან ნაკლები კონტრაქტი, თითოეული არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ 4,200,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.2.       საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)3.       კონკურსი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წლის იანვარში გამოცემული  „რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხებითა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტებით განხორციელებული საქონლის, სამუშაოების და არასაკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვების სახელმძღვანელო დებულებაში" აღწერილი ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის პროცედურების შესაბამისად და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა უფლებამოსილ მონაწილეს, სახელმძღვანელო დებულებაში მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად. აგრეთვე, გთხოვთ იხილოთ ზემოაღნიშნული მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დებულების პარაგრაფები 1.6 და 1.7, რომელიც ეხება ინტერსთა კონფლიქტს.4.       დაინტერესებულ უფლებამოსილ კონკურსის მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ სამუშაო დღეებში 10:00-დან 18:00 საათამდე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე. 5.       საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული კომპლექტის შეძენა ინგლისურ ენაზე, შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და არაანაზღაურებადი 200 ან 350 ლარის (საკურიერო მომსახურების ჩათვლით) ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტის გადახდის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულის შეტანით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემდეგ საბანკო ანაგარიშზე:გადახდის განხორციელება მოხდება ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:მოსარგებლე ბანკი: სს ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალიბანკის მისამართი: გრიგოლ აბაშიძის ქ. #2, 0179, თბილისი, საქართველო ბანკის კოდი: REPLGE22მოსარგებლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საიდენტიფიკაციო კოდი: 206 074 193ლარის/აშშ დოლარის/ევროს(მულტი-სავალუტო)ანგარიშის #: GE46BR0000010653180664სატენდერო დოკუმენტაცია გაგზავნილი იქნება საერთაშორისო კურიერული სამსახურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი არ აგებს პასუხს ამანათის დაკარგვაზე ან გვიან მიწოდებაზე.6.       საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 22 მაისის 15:00 საათისა (ადგილობრივი დროით). ელექტრონული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. საკონკურსო წინადადებები გაიხსნება მათი მიღების დასრულების ვადის ამოწურვისთანავე  ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 2014 წლის 22 მაისს 15:00 საათზე (ადგილობრივი დროით)  იმ კონკურსის მონაწილეთა წარმომადგენლების  და ნებისმიერი დაინტერესებული პირების თანდასწრებით, რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.7.           საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს 106,000 (ას ექვსი ათასი) ლარის ოდენობის ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტი ოდენობის საკონკურსო წინადადების გარანტია.8.          ზემოხსენებული მისამართია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიბ-ნი გიორგი სომხიშვილი  აღმასრულებელი დირექტორიმისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. #150, თბილისი 0112, საქართველო(1)  საკონკურსო დოკუმენტის გაცნობის და განხილვის მიზნით: ოთახი 405, IV სართული;(2)   საკონკურსო დოკუმენტის წარდგენის ან დაზუსტების მიზნით: ოთახი 301, III სართული (კანცელარია)(3)   საკონკურსო წინადადებების გახსნის მიზნით: ოთახი 316, III სართულიტელ: (995 32) 243 70 01/02/03/04ფაქსი: (995 32) 243 70 77ელ. ფოსტა: procurement@mdf.org.geვებ-გვერდი: www.mdf.org.geსაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი " />
სიახლეები/განცხადებები   მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (ქ. წყალტუბოს სანიაღვრე სისტემის და საფარის რეაბილიტაცია)
06.05.2014

1561

 

მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე

საქართველო

რეგიონალური განვითარების პროექტი II

ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

სესხის ნომერი: 5178-GE

კონტრაქტის/ტენდერის #: IDA/RDPII/CW/NCB/01-1-2014-L1

1.      საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის (II faza) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

კაპიტალურ შეკეთებას ექვემდებარება ქ. წყალტუბოს წრიული გზა (სიგრძით 5430 მ) სანიაღვრე დრენაჟის სისტემის მოწყობა, (სიგრძით (197 მ). ბილიკების, მოედნების და ტროტუარების კეთილმოწყობა, აგრეთვე ორი ხიდის რეაბილიტაცია.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები:        

1.  ქვიშა-ცემენტი ნარევი - 300 3;

2.  ღორღოვანი და ფრეზირებული ასფალტის ნარევი -7 000 კვ2;

3.  ღორღი - 6 000 კვ2;

4.  თხევადი ბიტუმი - 64.27 ტ;

5.  მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარი - 7 000 კვ2;

6.  წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარი - 100 603 კვ2;

7.  ბორდიური -9 353 მ;

8.  მონოლითური ბეტონი - 491.79 მ3;

9.  პოლიეთილენის გოფრირებული მილები დ-900 მმ.  - 197 მ;

10. წვიმმიმღები ჭები - 9 ც;

11. ხიდი #7 და ხიდი #12 რეაბილიტაცია

12. ჰუმუსოვანი ნიადაგი - 531 კბ.მ;

13. ბალახის თესვა - 5 805 კვ2;

14. ქვიშა - 120.15 მ3;

სამუშაოების ხანგრძლივობაა 5 (ხუთი) თვე სამუშაოების დაწყებიდან.

სამუშაოების წინასწარი ღირებულება შეადგენს 5,299,782.89 ლარს ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებელის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია იტმ-14.7 ქვეთავში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივ საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

ა) კონკურსანტის საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 19,000,000 ლარის ექვივალენტი;

ბ) კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის ან არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური რესურსები, გარდა სხვა საკონტრაქტო საავანსო თანხებისა, მინიმუმ 2,100,000 ლარის ექვივალენტის ოდენობით;

გ) ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში კონკურსანტს წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული მინიმუმ ერთი (1) მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი,  როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით არანაკლებ 4,200,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, ან 3 (სამი) ან ნაკლები კონტრაქტი, თითოეული არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ 4,200,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.

2.       საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. წყალტუბოს წრიული გზის სანიაღვრე სისტემის და წრიული გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

3.       კონკურსი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წლის იანვარში გამოცემული  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხებითა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტებით განხორციელებული საქონლის, სამუშაოების და არასაკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვების სახელმძღვანელო დებულებაში" აღწერილი ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის პროცედურების შესაბამისად და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა უფლებამოსილ მონაწილეს, სახელმძღვანელო დებულებაში მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად. აგრეთვე, გთხოვთ იხილოთ ზემოაღნიშნული მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დებულების პარაგრაფები 1.6 და 1.7, რომელიც ეხება ინტერსთა კონფლიქტს.

4.       დაინტერესებულ უფლებამოსილ კონკურსის მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ სამუშაო დღეებში 10:00-დან 18:00 საათამდე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე.

5.       საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული კომპლექტის შეძენ ინგლისურ ენაზე, შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და არაანაზღაურებადი 200 ან 350 ლარის (საკურიერო მომსახურების ჩათვლით) ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტის გადახდის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულის შეტანით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემდეგ საბანკო ანაგარიშზე:

გადახდის განხორციელება მოხდება ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:

მოსარგებლე ბანკი: სს ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

ბანკის მისამართი: გრიგოლ აბაშიძის . #2, 0179, თბილისი, საქართველო

ბანკის კოდი: REPLGE22

მოსარგებლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირისაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საიდენტიფიკაციო კოდი: 206 074 193

ლარის/აშშ დოლარის/ევროს(მულტი-სავალუტო)ანგარიშის #: GE46BR0000010653180664

სატენდერო დოკუმენტაცია გაგზავნილი იქნება საერთაშორისო კურიერული სამსახურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი არ აგებს პასუხს ამანათის დაკარგვაზე ან გვიან მიწოდებაზე.

6.       საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 22 მაისის 15:00 საათისა (ადგილობრივი დროით). ელექტრონული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. საკონკურსო წინადადებები გაიხსნება მათი მიღების დასრულების ვადის ამოწურვისთანავე  ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 2014 წლის 22 მაისს 15:00 საათზე (ადგილობრივი დროით)  იმ კონკურსის მონაწილეთა წარმომადგენლების  და ნებისმიერი დაინტერესებული პირების თანდასწრებით, რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.

7.           საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს 106,000 (ას ექვსი ათასი) ლარის ოდენობის ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტი ოდენობის საკონკურსო წინადადების გარანტია.

8.          ზემოხსენებული მისამართია:

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

-ნი გიორგი სომხიშვილი  აღმასრულებელი დირექტორი

მისამართი: . აღმაშენებლის გამზ. #150, თბილისი 0112, საქართველო

(1)  საკონკურსო დოკუმენტის გაცნობის და განხილვის მიზნით: ოთახი 405, IV სართული;

(2)   საკონკურსო დოკუმენტის წარდგენის ან დაზუსტების მიზნით: ოთახი 301, III სართული (კანცელარია)

(3)   საკონკურსო წინადადებების გახსნის მიზნით: ოთახი 316, III სართული

ტელ: (995 32) 243 70 01/02/03/04

ფაქსი: (995 32) 243 70 77

ელ. ფოსტა: procurement@mdf.org.ge

ვებ-გვერდი: www.mdf.org.ge

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი