სიახლეები/განცხადებები   მოწვევა საკონკურსო ვაჭრობაზე (სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია).
15.04.2014

1529

 

wylis infrastruqturis modernizaciis proeqti II

senakis wyalmomaragebis sistemis reabilitacia

 gacemis TariRi: 2012 wlis 8 aprili

 erovnuli sakonkurso vaWroba #:EIB/WIMPII/W/NCB/01

 saqarTvelos mTavrobam miiRo evropis sainvesticio bankis (“banki”) sesxi wylis infrastruqturis modernizaciis proeqtis II etapis dasafinanseblad. aRniSnuli sesxis nawili gamoyenebuli iqneba zemoT xsenebuli samuSaoebisTvis, rac iTvaliswinebs saqarTvelos gaerTianebuli wyalmomaragebis kompaniisTvis urekis wyalmomaragebis sistemis reabilitacias (kontraqtis # EIB/WIMPII/W/NCB/01).

  1. ssip - saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi (“damkveTi”) iwvevs sakonkurso vaWrobaze monawileobis uflebis mqone da kvalificirebul organizaciebs, romelTac unda warmoadginon sakonkurso winadadebebi daluqul konvertebSi Semdegi samuSaoebis gansaxorcieleblad:

   senakis wyalmomaragebis sistemis reabilitacia  

      ZiriTadi samuSaoebia:

1.   gruntis damuSaveba (manqana-meqanizmebiT da xeliT) - 26,381 m3;

2.   gruntis yrilebi da ukuyrilebi - 9,398 m3;

3.   asfaltis safaris moWra - 1,022 m3;

4.   qviSis sagebi - 3,042 m3;

5.   RorRis safuZveli - 3,042 m3;

6.   asfaltis safaris aRdgena (ori fena 6+4 sm) - 10,985 m2;

7.   foladis milebis montaJi 325X6.5mm – 4,320m da 425X6mm - 610m;

8.   polieTilenis milebis montaJi (d=40-400 mm) – 33.64 km;

9.   saxlebis daerTebebi (polieTilenis milebi 25-32 mm) – 14.0 km;

10.  monoliTuri betoni254 m3.

kontraqtis ganxorcielebis savaraudo periodia: 2014 wlis ivlisidan 2015 wlis dekembris CaTvliT.

3.   sakonkurso vaWroba Catardeba erovnuli sakonkurso vaWrobis procedurebiT, evropis sainvesticio bankis 2011 wlis ivnisSi gamocemuli samoqmedo saxelmZRvane­los Sesyidvebis saxelmZRvanelo debulebebis Sesabamisad. konkursSi monawileobis miReba SeuZlia yvela monawiles uflebamosili qveynebidan.

4.   dainteresebul konkursis monawileebs damatebiTi informaciis miReba da sakonurso dokumentaciis naxva SeuZliaT saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondis  qvemoT miTiTebul misamarTze orSabaTidan paraskevis CaTvliT, 10:00-dan 18:00 saaaTamde. (aRmasrulebeli direqtori: elguja xokriSvili; Sesyidvebis samsaxuri: procurement@mdf.org.ge).

5.   sakvalifikacio moTxovnaTa Soris aris, magram ar Semoifargleba SemdegiT:

(a)  warmatebuli konkursantis samSeneblo samuSaoebis saSualo wliuri brunva bolo sami wlis ganmavlobaSi unda Seadgendes sul mcire: 4,700,000 lars;

(b)  likviduri aqtivebis da/an kreditis mozidvis saSualebebis minimaluri moculoba, sxva sakontraqto valdebulebebiT gansazRvruli sakredito saSualebebis garda, unda Seadgendes: 780,000 lars.

adgilobrivi warmoebis konkretuli saqonlisaTvis gansazRvruli preferenciuli SeTavaTebi “ar imoqmedebs”. damatebiTi detalebi mocemulia sakonkurso dokumentaciaSi.

6.   dainteresebul konkursis monawileebs sakonkurso dokumentaciis sruli paketebis SeZena inglisur enaze, SeuZliaT qvemoT mocemul misamarTze werilobiTi ganacxadis warmodgenisa da aranazRaurebadi 300 laris, an aRniSnuli Tanxis konvertirebadi valutis eqvivalentis gadaxdis Semdeg, kurieris xarjebTan erTad, im SemTxvevaSi, Tu konkursis monawile sakonkurso dokumentaciis miRebas moindomebs kurieris meSveobiT. moTxovnis SemTxvevaSi, fuladi gadaricxvis damadasturebeli sabuTis faqsiT miRebisTanave, sakonkurso dokumentaciis gagzavna moxdeba sakuriero momsaxurebis meSveobiT, Tu konkursis monawiles transporti winaswar aqvs sakuTar qveyanaSi SekveTili. zemoT mocemul SemTxvevaSi, sesxis amRebi dokumentaciis miwodebaze pasuxismgebeli ar aris.

gadaxdis ganxorcieleba xdeba qvemoT mocemul angariSze Tanxis gadaricxviT:

mosargeble banki: ss banki respublika, jgufi sosiete Jenerali.

bankis misamarTi: grigol abaSiZis q. #2, 0179, Tbilisi, saqarTvelo

bankis kodi: REPLGE22

mosargeble: sajaro samarTlis iuridiuli piri – saqarTvelos  municipaluri ganviTarebis fondi; saidentifikacio kodi: 206 074 193

laris/aSS dolaris/evros (multi-savaluto) angariSis #: GE46BR0000010653180664

miuTiTeT: “mowveva sakonkurso vaWrobaze, paketis nomeri EIB/WIMPII/W/NCB/01

7. sakonkurso winadadebis warmodgena unda moxdes daluqul konvertebSi Semdegi warweriT: “sakonkurso winadadeba - senakis wyalmomaragebis sistemis reabilitacia”. sakonkurso winadadebebis wardgena aRniSnuli saxiT qvemoT mocemul misamarTze unda moxdes ara ugvianes 2014 wlis 8 maisis 15:00 saaTisa (adgilobrivi droiT). eleqtronuli sakonkurso vaWroba nebadarTuli ar aris. dagvianebuli sakonkurso winadadebebi ar miiReba. sakonkurso winadadebebis gaxsna qvemoT miTiTebul misamarTze  moxdeba 2014 wlis 8 maiss 15:00 saaTze (adgilobrivi droiT) im konkursis monawileTa TandaswrebiT, romelnic moisurveben aRniSnul proceduraze daswrebas.

   yvela sakonkurso winadadebas Tan unda axldes sakonkurso winadadebis garantia (sabanko garantia) – 93,000 (oTxmocdacameti aTasi) laris eqvivalentis odenobiT. sakonkurso winadadebis sagarantio ganacxadis warmodgena gaTvaliswinebuli ar aris.

8. zemoT xsenebuli misamarTi:                                 

saqarTvelos municipaluri ganviTarebis fondi

b-ni elguja xokriSvili,  aRmasrulebeli direqtori

misamarTi: d. aRmaSeneblis gamz. #150, Tbilisi 0112, saqarTvelo

(1) sakonkurso dokumentaciis Semowmebis an miRebis mizniT: me4 sarT, oTaxi #405

(2) sakonkurso winadadebebis wargenis mizniT: me3 sarT, oTaxi #301

(3) sakonkurso winadadebebis gaxsnis mizniT: me3 sarT, oTaxi #316

tel: +995 32 2437001/02/03/04

faqsi: +995 32 2437077

el. fosta: procurement@mdf.org.ge

veb-gverdi: www.mdf.org.ge