სიახლეები/განცხადებები   სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო სერვერული, მონაცემთა შენახვის სისტემის და პროგრამუ
02.12.2014

1916

 

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და ევროკავშირს (წარმოდგენილი საქართველოში ევროკომისიის სახით) შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ფარგლებში,  სააგენტო ახორციელებს პროექტს „ელექტრონული მმრათველობის დანერგვა ადგილობივ თვითმართველობებში II”. 

პროექტი მიზნად ისახავს ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების განვითარებას თვითმმართველ ერთეულებში მმართველობის გაუმჯობესების, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებისა და ადგილობრივი ინფარსტრუქტურის განვითარების გზით.

 

აღნიშნული საგრანტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის წესების თანახმად,  სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აცხადებს ადგილობივ ღია ტენდერს სერვერული, მონაცემთა შენახვის სისტემის და პროგრამული უზრუნველყოფის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ და იწვევს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

ადგილობივ ღია ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, სატენდერო დოკუმენტაციის გატანა შესაძლებელია სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ოფისიდან (ქ. თბილისი აკ. წერეთლის გამზ. #67ა) სატენდერო განცხადების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს ამა წლის 22 დეკემბრის 14:00 საათამდე თბილისის დროით, ხოლო სატენდერო წინადადებების წარდგენა - 16 დეკემბრიდან 22 დეკემბრამდე არაუგვიანეს 15:00 საათისა. შესყიდვა ხორციელდება სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ინსტრუქციის შესაბამისად. სატენდერო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ერთი დალუქული კონვერტის  სახით. დაგვიანებული სატენდერო წინადადებები არ მიიღება და გაუხსნელად დაუბრუნდება წარმდგენს. სატენდერო  წინადადებების გახსნაზე დასწრების უფლება აქვთ, მხოლოდ ტენდერში მონაწილე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 359970,00 (სამასორმოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასსამოცდაათი) ლარს დღგ–ს გარეშე, პროექტი გათავისუფლებულია დღგ–საგან.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია საკონტაქტოს პირის მეშვეობით.

 საკონტაქტო პირი:     

 თამარ მაისურაძე  ტელ: 5 (99) 04 99 44; ელ. ფოსტა:  t.maisuradze@sda.gov.ge