საქართველორეგიონალური განვითარების პროექტიქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2)სესხის ნომერი: 8148-GEკონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/06-20141.  საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2). სასახლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს ნაგებობის დაზიანებული ნაწილების შეცვლას, და 1980-იანი წლების სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებისას მიღებული რიგი არამართებული გადაწყვეტების კორექციას. იცვლება სახურავისა და აივნების ხის მზიდი კონსტრუქციები გადახურვის ფენილები, ხის აჟურული ვიტრაჟები და კარები, აგურის იატაკი. სარესტავრაციო-სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი მოცულობები:1.       ქართული აგურის იატაკის მოწყობა -582მ2; 2.       აივნის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა კავაკასიური მუხის ჯიშის ხის მასალით - 10,5მ33.       გადახურვის კოჭების მოწყობა რუსული „ლარიქსის“ ჯიშის ხის მასალით-23,6მ3;4.       სახურავის  ხის კონსტრუქციების და შეფიცვრის მოწყობა-27,3 მ3;5.       სახურავის ფენილის მოწყობა ტიტან-თუთიის უჟანგავი ფურცლით -821მ2;6.       სახურავის მოწყობა კირისა და სპეციალური ჰიდროსაიზოლაციო შრეებით-204მ27.       მუხის აჟურული კარებისა და ვიტრაჟების მოწყობა - 228მ28.       კედლების შელესვა გაჯით-1052მ2;9.       კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით - 410მ2;10.   სხვადასხვა კვეთის ელექტრო კაბელი ორმაგი იზოლაციით - 450 გრძ.მ.11.   სხვადასხვა ზომის დიოდური სანათი - 325ც.სამუშაოების ხანგრძლივობაა 12 (თორმეტი) თვე სამუშაოების დაწყებიდან. საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:ა) კონკურსანტის საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 2,600,000 ლარის ექვივალენტი;ბ) კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის ან არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური რესურსები, გარდა სხვა საკონტრაქტო საავანსო თანხებისა, მინიმუმ 400,000 ლარის ექვივალენტის ოდენობით;გ) ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში კონკურსანტს წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული მინიმუმ ერთი (1) მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი, კერძოდ, ისტორიული ძეგლების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები,  როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, ან 3 (სამი) ან ნაკლები კონტრაქტი (აღნიშნული ხასიათის), თითოეული არანაკლებ 500,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.2.   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2) 3.   კონკურსი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წლის იანვარში გამოცემული  „რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხებითა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტებით განხორციელებული საქონლის, სამუშაოების და არასაკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვების სახელმძღვანელო დებულებაში" აღწერილი ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის პროცედურების შესაბამისად და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა უფლებამოსილ მონაწილეს, სახელმძღვანელო დებულებაში მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად. აგრეთვე, გთხოვთ იხილოთ ზემოაღნიშნული მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დებულების პარაგრაფები 1.6 და 1.7, რომელიც ეხება ინტერსთა კონფლიქტს.4.  დაინტერესებულ უფლებამოსილ კონკურსის მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ სამუშაო დღეებში 10:00-დან 18:00 საათამდე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე. 5.  საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული კომპლექტის შეძენა ინგლისურ ენაზე, შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და არაანაზღაურებადი 200 ან 350 ლარის (საკურიერო მომსახურების ჩათვლით) ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტის გადახდის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულის შეტანით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემდეგ საბანკო ანაგარიშზე:გადახდის განხორციელება მოხდება ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:მოსარგებლე ბანკი: სს ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალიბანკის მისამართი: გრიგოლ აბაშიძის ქ. #2, 0179, თბილისი, საქართველო ბანკის კოდი: REPLGE22მოსარგებლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საიდენტიფიკაციო კოდი: 206 074 193ლარის/აშშ დოლარის/ევროს(მულტი-სავალუტო)ანგარიშის #: GE46BR0000010653180664სატენდერო დოკუმენტაცია გაგზავნილი იქნება საერთაშორისო კურიერული სამსახურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი არ აგებს პასუხს ამანათის დაკარგვაზე ან გვიან მიწოდებაზე.6.    საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 15 აპრილის 15:00 საათისა (ადგილობრივი დროით). ელექტრონული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. საკონკურსო წინადადებები გაიხსნება მათი მიღების დასრულების ვადის ამოწურვისთანავე  ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 2014 წლის 15 აპრილის 15:00 საათზე (ადგილობრივი დროით)  იმ კონკურსის მონაწილეთა წარმომადგენლების  და ნებისმიერი დაინტერესებული პირების თანდასწრებით, რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.7.   საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს 35,000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარის ოდენობის ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტი ოდენობის საკონკურსო წინადადების გარანტია.8.   ზემოხსენებული მისამართია: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიბ-ნი ელგუჯა ხოკრიშვილი,  აღმასრულებელი დირექტორიმისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. #150, თბილისი 0112, საქართველო(1)  საკონკურსო დოკუმენტის გაცნობის და განხილვის მიზნით: ოთახი 405, IV სართული;(2)   საკონკურსო დოკუმენტის წარდგენის ან დაზუსტების მიზნით: ოთახი 301, IIIსართული (კანცელარია)(3)   საკონკურსო წინადადებების გახსნის მიზნით: ოთახი 316, III სართულიტელ: (995 32) 243 70 01/02/03/04ფაქსი: (995 32) 243 70 77ელ. ფოსტა: procurement@mdf.org.geვებ-გვერდი: www.mdf.org.geსაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი " />
სიახლეები/განცხადებები   მოწვევა ეროვნულ საკონკურსო ვაჭრობაზე (ქ.თელავში ბატონის ციხის რესტავრაცია)
26.03.2014

1518

 

საქართველო

რეგიონალური განვითარების პროექტი

ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2)

სესხის ნომერი: 8148-GE

კონტრაქტის/ტენდერის #: IBRD/RDP/CW/NCB/06-2014

1.  საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონალური განვითარების პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2).

სასახლის რესტავრაციის პროექტი ითვალისწინებს ნაგებობის დაზიანებული ნაწილების შეცვლას, და 1980-იანი წლების სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელებისას მიღებული რიგი არამართებული გადაწყვეტების კორექციას. იცვლება სახურავისა და აივნების ხის მზიდი კონსტრუქციები გადახურვის ფენილები, ხის აჟურული ვიტრაჟები და კარები, აგურის იატაკი.

სარესტავრაციო-სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი მოცულობები:

1.       ქართული აგურის იატაკის მოწყობა -582მ2;

2.       აივნის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა კავაკასიური მუხის ჯიშის ხის მასალით - 10,53

3.       გადახურვის კოჭების მოწყობა რუსული „ლარიქსის“ ჯიშის ხის მასალით-23,63;

4.       სახურავის  ხის კონსტრუქციების და შეფიცვრის მოწყობა-27,3 3;

5.       სახურავის ფენილის მოწყობა ტიტან-თუთიის უჟანგავი ფურცლით -8212;

6.       სახურავის მოწყობა კირისა და სპეციალური ჰიდროსაიზოლაციო შრეებით-2042

7.       მუხის აჟურული კარებისა და ვიტრაჟების მოწყობა - 2282

8.       კედლების შელესვა გაჯით-10522;

9.       კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით - 4102;

10.   სხვადასხვა კვეთის ელექტრო კაბელი ორმაგი იზოლაციით - 450 გრძ.მ.

11.   სხვადასხვა ზომის დიოდური სანათი - 325ც.

სამუშაოების ხანგრძლივობაა 12 (თორმეტი) თვე სამუშაოების დაწყებიდან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

ა) კონკურსანტის საშუალო წლიური ბრუნვა დაანგარიშებული მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტების ერთობლივი დადასტურებული გადახდებიდან, ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში უნდა იყოს არანაკლებ 2,600,000 ლარის ექვივალენტი;

ბ) კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის ან არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა ლიკვიდური აქტივები, დაუგირავებელი უძრავი ქონება, საკრედიტო ხაზები და სხვა ფინანსური რესურსები, გარდა სხვა საკონტრაქტო საავანსო თანხებისა, მინიმუმ 400,000 ლარის ექვივალენტის ოდენობით;

გ) ბოლო სამი (3) წლის განმავლობაში კონკურსანტს წარმატებულად უნდა ჰქონდეს დასრულებული მინიმუმ ერთი (1) მსგავსი სახის სამუშაოების კონტრაქტი, კერძოდ, ისტორიული ძეგლების სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები,  როგორც კონტრაქტორის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის სახით არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, ან 3 (სამი) ან ნაკლები კონტრაქტი (აღნიშნული ხასიათის), თითოეული არანაკლებ 500,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით, მაგრამ ჯამურად არანაკლებ 1,400,000 ლარის ექვივალენტის ღირებულებით.

2.   საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს უფლებამოსილ და კვალიფიცირებულ კონკურსის მონაწილეებს განახორციელონ ქ. თელავში ბატონის ციხის (სასახლე) რესტავრაცია (ფაზა 2) 

3.   კონკურსი ჩატარდება მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წლის იანვარში გამოცემული  რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკის სესხებითა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის კრედიტებით განხორციელებული საქონლის, სამუშაოების და არასაკონსულტაციო მომსახურებების შესყიდვების სახელმძღვანელო დებულებაში" აღწერილი ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის პროცედურების შესაბამისად და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა უფლებამოსილ მონაწილეს, სახელმძღვანელო დებულებაში მოცემული განსაზღვრების შესაბამისად. აგრეთვე, გთხოვთ იხილოთ ზემოაღნიშნული მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დებულების პარაგრაფები 1.6 და 1.7, რომელიც ეხება ინტერსთა კონფლიქტს.

4.  დაინტერესებულ უფლებამოსილ კონკურსის მონაწილეებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ სამუშაო დღეებში 10:00-დან 18:00 საათამდე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისში, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე.

5.  საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული კომპლექტის შეძენ ინგლისურ ენაზე, შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და არაანაზღაურებადი 200 ან 350 ლარის (საკურიერო მომსახურების ჩათვლით) ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტის გადახდის შემდეგ. გადახდა ხორციელდება თანხის გადარიცხვით ან ნაღდი ფულის შეტანით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის შემდეგ საბანკო ანაგარიშზე:

გადახდის განხორციელება მოხდება ქვემოთ მოცემულ ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით:

მოსარგებლე ბანკი: სს ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალი

ბანკის მისამართი: გრიგოლ აბაშიძის . #2, 0179, თბილისი, საქართველო

ბანკის კოდი: REPLGE22

მოსარგებლე: საჯარო სამართლის იურიდიული პირისაქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი; საიდენტიფიკაციო კოდი: 206 074 193

ლარის/აშშ დოლარის/ევროს(მულტი-სავალუტო)ანგარიშის #: GE46BR0000010653180664

სატენდერო დოკუმენტაცია გაგზავნილი იქნება საერთაშორისო კურიერული სამსახურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი არ აგებს პასუხს ამანათის დაკარგვაზე ან გვიან მიწოდებაზე.

6.    საკონკურსო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, არაუგვიანეს 2014 წლის 15 აპრილის 15:00 საათისა (ადგილობრივი დროით). ელექტრონული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. დაგვიანებული საკონკურსო წინადადებები არ მიიღება. საკონკურსო წინადადებები გაიხსნება მათი მიღების დასრულების ვადის ამოწურვისთანავე  ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 2014 წლის 15 აპრილის 15:00 საათზე (ადგილობრივი დროით)  იმ კონკურსის მონაწილეთა წარმომადგენლების  და ნებისმიერი დაინტერესებული პირების თანდასწრებით, რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.

7.   საკონკურსო წინადადებას თან უნდა ახლდეს 35,000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარის ოდენობის ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში მისი ექვივალენტი ოდენობის საკონკურსო წინადადების გარანტია.

8.   ზემოხსენებული მისამართია:

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

-ნი ელგუჯა ხოკრიშვილი,  აღმასრულებელი დირექტორი

მისამართი: . აღმაშენებლის გამზ. #150, თბილისი 0112, საქართველო

(1)  საკონკურსო დოკუმენტის გაცნობის და განხილვის მიზნით: ოთახი 405, IV სართული;

(2)   საკონკურსო დოკუმენტის წარდგენის ან დაზუსტების მიზნით: ოთახი 301, IIIსართული (კანცელარია)

(3)   საკონკურსო წინადადებების გახსნის მიზნით: ოთახი 316, III სართული

ტელ: (995 32) 243 70 01/02/03/04

ფაქსი: (995 32) 243 70 77

ელ. ფოსტა: procurement@mdf.org.ge

ვებ-გვერდი: www.mdf.org.ge

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი