სიახლეები/განცხადებები   თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
20.08.2014

1688

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება

საქართველო

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II

თელავის და კურდღღელაურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/08

მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

გ) 2009 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადების წარდგენის დღემდე, კონკურსანტს, კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის როლში, წარმატებით და არსებითად დასრულებული უნდა ჰქონდეს მსგავსი კონტრაქტების მინიმალური ოდენობა: (i) 1 (ერთი) კონტრაქტი მინიმუმ 3,960,000 ლარის ღირებულებით; ან (ii) 3 (სამი) კონტრაქტი მინიმუმ 1,320,000 ლარის ღირებულებით, მაგრამ ყველა კონტრაქტის ჯამური ღირებულება უნდა იყოს 3,960,000 ლარის ტოლი ან მეტი.

განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.