სიახლეები/განცხადებები   წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
20.08.2014

1692

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

საკონკურსო ვაჭრობაზე მოწვევის განცხადების ცვლილება

საქართველო

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტი II

წალკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის№EIB/WIMPII/W/NCB/27

მე-5 პარაგრაფის გ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა შორის არის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

გ) 2009 წლის 1 იანვრიდან სატენდერო წინადადების წარდგენის დღემდე, კონკურსანტს, კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მმართველი კონტრაქტორის, ან ქვეკონტრაქტორის როლში, წარმატებით და არსებითად დასრულებული უნდა ჰქონდეს მსგავსი კონტრაქტების მინიმალური ოდენობა: (i) 1 (ერთი) კონტრაქტი მინიმუმ 2,500,000 ლარის ღირებულებით; ან (ii) 3 (სამი) კონტრაქტი მინიმუმ 840,000 ლარის ღირებულებით, მაგრამ ყველა კონტრაქტის ჯამური ღირებულება უნდა იყოს 2,500,000 ლარის ტოლი ან მეტი.

განცხადების დანარჩენი ტექსტი რჩება უცვლელი.