გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ფოლადის სახლი“ (ს/ნ: 406258259)


08.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია:  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ტენდერის ნომერი: CMR190056450
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 44500000 – ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები;
მიმწოდებელი: შპს „ფოლადის სახლი“ (ს/ნ: 406258259); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება