გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ვალერიან ხაჩატურიან (პირადი №05001006139)


14.11.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180000364
შესყიდვის ობიექტი: 60100000 – საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ვალერიან ხაჩატურიან (პირადი №05001006139); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;  
განკარგულება