გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ნიზამი ორუჯევი (პირადი №12001073788)


19.03.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „გარდაბნის თბოსადგური“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001582
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ნიზამი ორუჯევი (პირადი №12001073788); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
განკარგულება