გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ამირან ლაბაძე (პირადი №18001003281)


01.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190006474;
შესყიდვის ობიექტი: 34300000 – ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის;
მიმწოდებელი: ი.მ. ამირან ლაბაძე (პირადი №18001003281); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება