გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „საქბინრემპროექტი“ (ს/ნ: 201953056)


14.03.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გლდანის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170015202
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „საქბინრემპროექტი“ (ს/ნ: 201953056); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება