გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   სს „გეფა“ (ს/ნ: 201991229)


12.10.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − სპეციალური პენიტენციური სამსახური; 
ტენდერის ნომერი: SPA180003340
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: სს „გეფა“ (ს/ნ: 201991229); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება