გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „თბილქალაქპროექტი-სტუდია 3“ (ს/ნ: 202288498)


04.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170012586
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „თბილქალაქპროექტი-სტუდია 3“ (ს/ნ: 202288498); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება