გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბუგასი“ (ს/კ: 202431029)


20.04.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT170011606
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბუგასი“ (ს/კ: 202431029); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება