გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ენ ჯი თი ჯგუფი“ (ს/კ: 204524274)


19.05.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 04.10.2016 №523-1 (CMR160175763);
შესყიდვის ობიექტი: 32300000 – ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა, 48100000 – პროგრამული უზრუნველყოფის სამრეწველო პაკეტები;
მიმწოდებელი: შპს „ენ ჯი თი ჯგუფი“ (ს/კ: 204524274);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება