გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბიოლენდი“ (ს/ნ: 204568146)


31.07.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო“;
ტენდერის ნომერი: 09.03.2020 №86 (CMR200052570);
შესყიდვის ობიექტი: 33700000 - პირადი ჰიგიენის საშუალებები, 42900000 - სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები;
მიმწოდებელი: შპს „ბიოლენდი“ (ს/ნ: 204568146); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება