გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნ.დ.ზ.“ (ს/ნ: 204867992)


19.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახური“;
ტენდერის ნომერი:26.11.2018 №01/02-05-187 (CMR180198096);
შესყიდვის ობიექტი: 31400000 – აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები;
იმწოდებელი: შპს „ნ.დ.ზ.“ (ს/ნ: 204867992);
გაფრთხილების საფუძველი:სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება