გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იმპექსფარმი“ (ს/ნ: 204927909)


27.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“; 
ტენდერის ნომერი: 6.12.2018 №3/91 (CMR180205040); 
შესყიდვის ობიექტი: 33600000 – ფარმაცევტული პროდუქტები; 
მიმწოდებელი: შპს „იმპექსფარმი“ (ს/ნ: 204927909); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება