გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ტექნოჰაუს“ (ს/ნ: 205277608)


16.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს პარლამენტის აპარატი; 
ტენდერის ნომერი: NAT190012456
შესყიდვის ობიექტი: 39711130 – მაცივრები; 
მიმწოდებელი: შპს „ტექნოჰაუს“ (ს/ნ: 205277608); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება