გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „იელი-01“ (ს/ნ: 205287027)


03.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დუშეთის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: NAT180007626;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „იელი-01“ (ს/ნ: 205287027); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება