გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბენნ“ (ს/ნ: 206336678)


10.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“;
ტენდერის ნომერი: NAT190016686;
შესყიდვის ობიექტი: 18200000 – გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი;
მიმწოდებელი: შპს „ბენნ“ (ს/ნ: 206336678); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება