გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მ.გ.მ.“ (ს/კ: 220018497)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170006293
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მ.გ.მ.“ (ს/კ: 220018497); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება