გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   სს „№2 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო“ (ს/ნ: 225372352)


14.06.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180013120
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: სს „№2 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო“ (ს/ნ: 225372352); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება