გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ყაზბეგი-ფშაველი“ (ს/ნ 231248469)


12.06.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170005705
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ყაზბეგი-ფშაველი“ (ს/ნ 231248469); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება