გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. მალხაზ კვიციანი (პირადი №30001006351)


05.10.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170009199
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. მალხაზ კვიციანი (პირადი №30001006351); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება
განკარგულება