გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ხასან ბიჯალოვი (პირადი №30001006935)


24.05.2018
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010045
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ხასან ბიჯალოვი (პირადი №30001006935); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება