გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ზაზა სულაძე (პირადი №35001062212)


07.03.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კრწანისის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180008939
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ზაზა სულაძე (პირადი №35001062212); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება