გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. აკაკი ჯინორიძე (პირადი №39001009708)


05.09.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“;
ტენდერის ნომერი: SPA190001188;
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები;
მიმწოდებელი: ი.მ. აკაკი ჯინორიძე (პირადი №39001009708); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება