გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სქაიტელი“ (ს/ნ: 400013748)


29.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: SPA180009399;
შესყიდვის ობიექტი: 72400000 – ინტერნეტმომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „სქაიტელი“ (ს/ნ: 400013748); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება