გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მეგა შოპი“ (ს/ნ: 400058085)


22.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; 
ტენდერის ნომერი: SPA170013591
შესყიდვის ობიექტი: 30100000 – საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 
მიმწოდებელი: შპს „მეგა შოპი“ (ს/ნ: 400058085); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება