გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჰორიზონტი“ (ს/ნ: 400105006)


07.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180016540
შესყიდვის ობიექტი: 79800000 – ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჰორიზონტი“ (ს/ნ: 400105006); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება