გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ს.დ. კორპ.“ (ს/ნ 400162104)


22.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT170013099
შესყიდვის ობიექტი: 33100000 – სამედიცინო მოწყობილობები; 
მიმწოდებელი: შპს „ს.დ. კორპ.“ (ს/ნ 400162104); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება