გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მანგორი“ (ს/ნ: 400171700)


25.12.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT200013670;
შესყიდვის ობიექტი: 45100000 – სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „მანგორი“ (ს/ნ: 400171700); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება