გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მირალი“ (ს/ნ: 400192732)


11.10.2018
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010732
შესყიდვის ობიექტი: 39100000 – ავეჯი; 
მიმწოდებელი: შპს „მირალი“ (ს/ნ: 400192732); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა; 
განკარგულება