გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „დონ“ (ს/ნ: 400235786)


18.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“;
ტენდერის ნომერი: SPA190005904;
შესყიდვის ობიექტი: 42600000 – ჩარხები;
მიმწოდებელი: შპს „დონ“ (ს/ნ: 400235786); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება