გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მამულო +“ (ს/ნ: 401945543)


05.07.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: 5.10.2017 №100/გ (CMR170170275); 
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მამულო +“ (ს/ნ: 401945543); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება