გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „EL-GROUP“ (ს/ნ: 401957021)


26.06.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილსერვის ჯგუფი“;
ტენდერის ნომერი: NAT190020020;
შესყიდვის ობიექტი: 31500000 – გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები;
მიმწოდებელი: შპს „EL-GROUP“ (ს/ნ: 401957021); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება