გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მეგაბეტონი“ (ს/კ: 401959519)


13.03.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 25.08.2017 №2.9.11/10/106 (CMR170148705);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „მეგაბეტონი“ (ს/კ: 401959519);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.

განკარგულება