გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს “CMS (climate management systems)” (ს/კ: 401976279)


29.12.2016
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს ეროვნული ბანკი“;
ტენდერის ნომერი: SPA150004118;
შესყიდვის ობიექტი: 42500000 – გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები;
მიმწოდებელი: შპს “CMS (climate management systems)” (ს/კ: 401976279);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.

განკარგულება