გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გალაქტიკა“ (ს/ნ: 401979016)


24.04.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება– საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
ტენდერის ნომერი: NAT190001444;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „გალაქტიკა“ (ს/ნ: 401979016); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება