გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გალათეა“ (ს/კ: 401986794)


06.01.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“;
ტენდერის ნომერი: SPA150032514;
შესყიდვის ობიექტი: 71300000 – საინჟინრო მომსახურებები;
მიმწოდებელი: შპს „გალათეა“ (ს/კ: 401986794);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.

განკარგულება