გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბითუბი დისტრიბუცია“ (ს/ნ: 404481020)


19.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010474
შესყიდვის ობიექტი: 31400000 – აკუმულატორები, დენის პირველადი ელემენტები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბითუბი დისტრიბუცია“ (ს/ნ: 404481020); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება