გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სედირ ქიმია ჯორჯია“ (ს/კ: 404495578)


05.12.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170002251
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
მიმწოდებელი: შპს „სედირ ქიმია ჯორჯია“ (ს/კ: 404495578); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება