გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ოლსაიდს“ (ს/ნ: 404505068)


18.07.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001021
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
მიმწოდებელი: შპს „ოლსაიდს“ (ს/ნ: 404505068); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება