გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ეკომშენი 2017“ (ს/ნ: 404541368)


19.12.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180012109
შესყიდვის ობიექტი: 44400000 – სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები; 
მიმწოდებელი: შპს „ეკომშენი 2017“ (ს/ნ: 404541368); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება