გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გეო-ვოთერი“ (ს/ნ: 404543115)


26.02.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010682
შესყიდვის ობიექტი: 42100000 – დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის; 
მიმწოდებელი: შპს „გეო-ვოთერი“ (ს/ნ: 404543115); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება