გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გლობალ თრეიდ გრუპ“ (ს/ნ: 404543552)


24.04.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA180007644
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
მიმწოდებელი: შპს „გლობალ თრეიდ გრუპ“ (ს/ნ: 404543552); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება