გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ივენთშოფ“ (ს/ნ: 404547898)


24.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: 24.05.2019 №2019/87 (CMR190103790); 
შესყიდვის ობიექტი: 79900000 – სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „ივენთშოფ“ (ს/ნ: 404547898);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება