გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ 404862190)


14.06.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010646
შესყიდვის ობიექტი: 72400000 – ინტერნეტმომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „გრინ სისტემს“ (ს/ნ 404862190); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება